Tovar z Poľska: Sprostredkovanie tovaru z Poľska | Autofra

Všeobecné obchodné podmienky

Sprostredkovateľ prevádzkuje Stránku www.tovarzpolska.sk. Tieto všeobecné obchodné podmienky / ďalej len „VOP“/ sa vzťahujú na obchodné vzťahy medzi sprostredkovateľom a objednávateľom, ktoré sú uzatvorené prostredníctvom spoločnosti AUTOFRA s.r.o. cez portál www.tovarzpolska.sk.

  Článok I

  Vymedzenie základných pojmov

  1. Sprostredkovateľom je spoločnosť AUTOFRA s.r.o., Slnečná 314, 029 42 Bobrov, IČO: 51 413 264, DIČ: 212068516, IČ DPH: SK212038516 spoločnosť zapísaná v OR OS Žilina, Vložka číslo: 99471/L. Sprostredkovateľ sprostredkováva predaj tovaru zo strany Predajcu Objednávateľovi na Stránke;
  2. Stránka je internetová stránka Sprostredkovateľa www.tovarzpolska.sk;
  3. Objednávateľ alebo Kupujúci je osoba, ktorá si objedná/zakúpi tovar na Stránke, cez Stránku alebo iným spôsobom cez Sprostredkovateľa;
  4. Predajca je osoba, ktorá predáva tovar ponúkaný cez Stránku, cez poľskú stránku www.allegro.pl alebo cez inú poľskú internetovú stránku Objednávateľovi/ Kupujúcemu;
  5. Ponuka je ponuka predaja uverejnená na Stránke, na stránke www.allegro.pl alebo na stránke iného poľského predajcu. Ponuka obsahuje väčšinou identifikačné údaje predajcu, fotografiu a popis tovaru a cenu.
  6. Zmluva je kúpna zmluva uzatváraná medzi Predajcom a Objednávateľom/ Kupujúcim prostredníctvom Stránky na nákup tovaru od Predajcu.
  7. VOP sú tieto Všeobecné obchodné podmienky Sprostredkovateľa pri poskytovaní služieb prostredníctvom Stránky, ktoré upravujú práva, povinnosti a zodpovednosti Sprostredkovateľa a Objednávateľa/ Kupujúceho pri poskytovaní a využívaní služieb Sprostredkovateľa, pričom VOP sú zverejnené a dostupné v elektronickej forme na Stránke.
  8. VIP zákazník je Kupujúci, ktorý už cez Stránku objednal 10 a viackrát.
  9. Spotrebiteľ je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.

  Článok II

  Priebeh vytvorenia objednávky, platba, provízia, doprava

  1. Sprostredkovateľ poskytuje Objednávateľovi / Kupujúcemu sprostredkovateľské služby na kúpu tovaru z Poľskej republiky dvomi spôsobmi:
   1. Kupujúci tovar objedná cez Stránku Sprostredkovateľa z poľskej stránky www.allegro.pl.,
   2. Kupujúci tovar objedná z Poľska z akejkoľvek webovej stránky.
  2. Ak Kupujúci nakupuje tovar na Stránke od Predajcu, Sprostredkovateľ nie je zmluvnou stranou zmluvných vzťahov založených Zmluvami uzatváranými medzi Kupujúcim a Predajcom.
  3. Objednávka tovaru a jeho následná kúpa sa realizuje iba prostredníctvom Stránky, krokmi, spôsobmi a postupnosťou na nej stanovenou. V závislosti od Kupujúcim zvoleného spôsobu objednávky, Sprostredkovateľ môže byť poverený na preberanie a zaplatenie ceny za objednaný tovar.
  4. Kupujúci berie na vedomie, že každý Predajca poskytuje rôzne spôsoby dopravy tovaru, má rôzne podmienky platby, rôznu výšku poplatku za poštovné v závislosti od spôsobu dopravy, či veľkosti tovaru. Tieto poplatky sú zverejnené pri každom tovare ako i v súhrne objednávky. Objednávateľ berie na vedomie, že pri Objednávke tovaru od viacerých poskytovateľov sa tieto poplatky spočítavajú.
  5. Zmluvné vzťahy medzi Kupujúcim a Predajcom sa riadia v prvom rade podľa Všeobecných obchodných podmienok Predávajúceho, s ktorými Kupujúci súhlasí v momente objednávky.
  6. Objednávkou sa rozumie spotrebiteľom vyplnený a odoslaný objednávací formulár na webovej stránke www.tovarzpolska.sk.
  7. Na Stránke alebo na inej poľskej stránke sa vyhľadá požadovaný produkt a následne na stránke www.tovarzposka.sk / v sekcii OBJEDNÁVKA/ sa uvedie do objednávacieho formulára odkaz na internetovú stránku daného produktu.
  8. V prípade, že Kupujúci tovar objedná cez Stránku sprostredkovateľa na poľskej stránke www.allegro.pl , vyplní si v sekcii OBJEDNÁVKA „ a) jednoduchý formulár“ alebo b) „ formulár od jedného predajcu“.
  9. Ak Kupujúci tovar objedná cez inú poľskú webovú stránku, vyplní objednávací formulár v sekcii /OBJEDNÁVKA /s názvom: „mnou dohodnutá objednávka“.
  10. Po vyplnení a zaslaní objednávacieho formulára, objednávateľ preukáže na bankový účet Sprostredkovateľa sumu predstavujúcu kúpnu cenu, dopravné a províziu. Uvedená suma slúži ako zábezpeka za objednaný tovar a za poskytovanie služby.
  11. Po prijatí zábezpeky Sprostredkovateľ objedná tovar u poľského Predajcu, pokiaľ sa s Kupujúcim nedohodnú inak.
  12. Objednaný tovar Predajca doručí na sklad Sprostredkovateľa v Poľskej republike, ktoré Sprostredkovateľ následne doručí na adresu Kupujúceho.
  13. Výpočet objednávky sa realizuje v sekcii / VÝPOČET OBJEDNÁVKY /, kde cena objednaného tovaru plus preprava v Poľskej republike / sa zadá do kalkulačky (prevod mien PLN do €). Kalkulačka vypočíta cenu, ku ktorej je potrebné prirátať nárok na odmenu (províziu) Sprostredkovateľovi za sprostredkovanie obchodu a prepravu z Poľskej republiky na danú adresu Slovenskej republiky.
  14. Výška provízie
   1. Provízia pri objednávke tovaru v režime „jednoduchá objednávka“
   2. Províziu si Sprostredkovateľ účtuje za každú objednávku samostatne, podľa výšky ceny aukcie od 1,- € do 90,- €.
    K tomu je minimálny doplatok od váhy balíka za 1 kg - 0,1 €.
    Provízia pre hmotnosť je ohraničená do 500 kg. Nad 500 kg je provízia individuálna, je vecou dohody medzi Objednávateľom a Sprostredkovateľom.
    Provízia pre výšku ceny aukcie je ohraničená do 7000€. Nad 7000€ je provízia individuálna, je vecou dohody medzi Objednávateľom a Sprostredkovateľom.
    Provízia pre obchody uzatvorené v režime: „jednoduchá objednávka“:

    Cena za tovar
    Provízia
    0,01–5,001,00
    5,01–7,501,50
    7,51–10,002,00
    10,01–15,002,50
    15,01–20,003,00
    20,01–35,004,00
    35,01–50,005,00
    50,01–75,006,00
    75,01–100,007,00
    100,01–125,008,00
    125,01–150,009,00
    150,01–175,0010,00
    175,01–200,0011,00
    200,01–225,0012,00
    225,01–250,0013,00
    250,01–300,0014,00
    300,01–350,0015,00
    350,01–400,0016,00
    400,01–450,0017,00
    450,01–500,0018,00
    500,01–550,0019,00
    550,01–600,0020,00
    600,01–650,0021,00
    650,01–700,0022,00
    700,01–750,0023,00
    750,01–800,0024,00
    800,01–850,0025,00
    850,01–900,0026,00
    900,01–950,0027,00
    950,01–1000,0028,00
    1000,01–1050,0029,00
    1050,01–1100,0030,00
    1100,01–1150,0031,00
    1150,01–1200,0032,00
    1200,01–1250,0033,00
    1250,01–1300,0034,00
    1300,01–1350,0035,00
    1350,01–1400,0036,00
    1400,01–1450,0037,00
    1450,01–1500,0038,00
    1500,01–1600,0039,00
    1600,01–1700,0040,00
    1700,01–1800,0041,00
    1800,01–1900,0042,00
    1900,01–2000,0043,00
    2000,01–2100,0044,00
    2100,01–2200,0045,00
    2200,01–2300,0046,00
    2300,01–2400,0047,00
    2400,01–2500,0048,00
    2500,01–2600,0049,00
    2600,01–2700,0050,00
    2700,01–2800,0051,00
    2800,01–2900,0052,00
    2900,01–3000,0053,00
    3000,01–3100,0054,00
    3100,01–3200,0055,00
    3200,01–3300,0056,00
    3300,01–3400,0057,00
    3400,01–3500,0058,00
    3500,01–3600,0059,00
    3600,01–3700,0060,00
    3700,01–3800,0061,00
    3800,01–3900,0062,00
    3900,01–4000,0063,00
    4000,01–4100,0064,00
    4100,01–4200,0065,00
    4200,01–4300,0066,00
    4300,01–4400,0067,00
    4400,01–4500,0068,00
    4500,01–4600,0069,00
    4600,01–4700,0070,00
    4700,01–4800,0071,00
    4800,01–4900,0072,00
    4900,01–5000,0073,00
    5000,01–5500,0075,00
    5500,01–6000,0080,00
    6000,01–6500,0085,00
    6500,01–7000,0090,00
   3. Výška provízie v režime „objednávka od jedného predajcu“
   4. Províziu za objednávky od jedného Predajcu systém spočítava tak, ako pri jednoduchom formulári. Dodatočne sa dopočítava minimálna cena za každú ďalšiu objednávku v hromadnom formulári podľa výšky ceny:

    Cena za tovar
    PLN
    Provízia
    0,01–10,000,10
    10,01–30,000,20
    30,01–50,000,30
    50,01–100,000,50
    100,01–400,001,00
    400,01–800,001,50
    800,01–1500,002,00
    1500,01–50000,002,50
   5. Dodatočná provízia za platbu vopred na účet predajcu
   6. Cena za tovar
    PLN
    Poplatok
    do 5001
    od 500,01 do 10002
    od 1000,01 do 20003
    za každých 1000 naviac1
   7. Príplatky
   8. Príplatok za vybavenie licitácie tovaru: 3,- € (ak sa nepodarí vydražiť, tak 1,- €)
    Príplatok za balík na palete: 10,- € (motory, prevodovky, atď.)
    Príplatok za atypický a nadrozmerný balík: 15,- € (odrezané časti karosérie, ťažké nápravy, atď.)
    Príplatok za posielanie tovaru na opravu: 50% naviac z provízie objednávaného tovaru
    Príplatok za vybavenie reklamácií neúčtujeme.
    Príplatok za vybavenie Vašich otázok ohľadom objednávaného tovaru: 2,- až 5,- €
    Príplatok za nezáväznú objednávku: 2,- až 5,- €
    Príplatok za dobierku: 1,5 % zo sumy, ale min. 1,5 €

   9. Poskytovanie zliav
   10. Ak obchod sprostredkujeme priamo cez niektoré z Predajcov, automaticky poskytujú nám zľavy, ktoré následne dostávajú naši VIP+ zákazníci. Výška zliav sa poskytuje individuálne v závislosti od Predajcom poskytnutej výšky zliav.

  15. Ak objednaný tovar nebude dostupný po prijatí zábezpeky, na žiadosť Objednávateľa, celá uhradená suma bude vrátená späť a to prevodom na účet Kupujúceho. Ak o vrátenie zábezpeky Objednávateľ nežiada, suma bude patriť Objednávateľovi naďalej a môže ju využiť na vytvorenie ďalších objednávok u Sprostredkovateľa. V prípade objednania viacerých predmetov sa vráti len suma za nedostupný tovar. Zvyšný tovar bude objednaný a zaslaný na danú adresu.
  16. Ak Kupujúci neprevezme tovar, ktorý mu bol odoslaný na danú adresu, tovar mu bude odoslaný na jeho náklady znova.
  17. Platba
   1. Všetky ceny na Stránke resp. na stránkach Predajcov sú uvedené bez poštovného a provízie Sprostredkovateľa
   2. Objednávateľ môže využiť nasledovné možnosti platby:
    1. DOBIERKA (platba pri preberaní tovaru od kuriéra alebo pošty platí len pre VIP zákazníkov podľa Čl. I ods. 8)
    2. PLATBA BANKOVÝM PREVODOM NA BANKOVÝ ÚČET SPROSTREDKOVATEĽA
    3. PLATBA V HOTOVOSTI (platí len pri osobnom odbere)
    4. PLATBA KARTOU – CardPay (platba cez virtuálny POS terminál Tatra banky. Môžete zaplatiť kartami VISA, VISA Electron, MASTERCARD, Maestro a Diners Club. Použiť môžete uvedené karty vydané akoukoľvek bankovou inštitúciou.)
  18. Doprava
   1. Klient môže využiť nasledovné možnosti dopravy v závislosti na ponuke Predajcu
    1. KURIÉR - konkrétnu kuriérsku službu si volí daný Poskytovateľ
    2. OSOBNÝ ODBER - Tovar je možné prevziať v Jablonke v Poľskej republike na adrese: Sobieskiego 7D, 34-480 Jablonka

  Článok III

  Uzatvorenie zmluvy

  1. Za samotné uzatvorenie Sprostredkovateľskej zmluvy medzi Objednávateľom a Sprostredkovateľom sa považuje naplnenie nasledovného procesu: odoslanie Objednávky zo strany Objednávateľa/Kupujúceho, následné automatické alebo manuálne potvrdenie kompletnej objednávky zo strany Predajcu a následné potvrdenie objednávky Sprostredkovateľom smerom k Objednávateľovi.
   V prípade, že Predajca potvrdí Objednávku len čiastočne, je momentom Uzatvorenia Sprostredkovateľskej zmluvy následné finálne potvrdenie čiastočnej objednávky zo strany Kupujúceho jej uhradením (súhlas s tým, že objednávka nebude kompletná).
  2. Kúpna zmluva, t.j. zmluvný vzťah medzi Predajcom a Kupujúcim trvá po dobu trvania práv a povinností Predajcu a Kupujúceho z nej vyplývajúcich. Záväzky Predajcu a Kupujúceho zo zmluvy zanikajú ich splnením alebo inými spôsobmi podľa platných právnych predpisov alebo obchodných podmienok príslušných Predajcov.
  3. Daňové doklady vo vzťahu ku kúpe tovaru vydáva Predajca.
  4. Sprostredkovateľ v zmysle platných právnych predpisov vystaví faktúru za odmenu za sprostredkovanie obchodu a za vopred vyčíslené dopravné.

  Článok IV

  Zodpovednosť Sprostredkovateľa

  1. Sprostredkovateľ nezodpovedá za:
   1. oneskorené doručenie tovaru zavinené doručovateľom (pošta, kuriér)
   2. poškodenie zavinené doručovateľom (pošta, kuriér) - viditeľne poškodený tovar (poškodený obal balíka a pod.) nepreberajte!
   3. oneskorené doručenie alebo škody, ktoré vzniknú Kupujúcemu v dôsledku nesprávne uvedenej adresy, telefónneho čísla, alebo emailu zo strany Kupujúceho.
  2. Sprostredkovateľ ďalej nezodpovedá:
   1. kvalitu a rozsah dodania tovaru,
   2. za dodržanie zákonne stanovených podmienok súvisiacich s oprávnením na predaj tovaru,
   3. za pravdivosť, autenticitu a verné zobrazenie ponuky, vrátane ceny tovaru a ceny poštovného,
   4. za dostupnosť zobrazovaného tovaru,
   5. za prípadné porušovanie autorských a vlastníckych práv,
   6. za prijatie a vybavenie reklamácie, za opravu a náhradu škody, za výmenu tovaru alebo vrátenie peňazí v zmysle VOP Predajcu.
  3. Sprostredkovateľ zodpovedá za správu Stránky, za správne fungovanie nákupného, provízneho a fakturačného systému. Prípadné konflikty vzniknuté v procese predaja a distribúcie tovaru rieši Kupujúci priamo s Predajcom.
  4. Sprostredkovateľ nezodpovedá za neprerušené fungovanie prevádzky webu www.tovarzpolska.sk a vyhradzuje si právo na vopred ohlásené i neohlásené výpadky z dôvodu technickej údržby systému.

  Článok V

  Podmienky reklamácie

  1. V prípade ak Objednávka obsahuje iný tovar, ako bol tovar uvedený v Ponuke, Kupujúci je oprávnený tieto vady reklamovať u Sprostredkovateľa na formuláre, ktorý je dostupný na Stránke Sprostredkovateľa.
  2. V prípade vád tovaru dodaného zo strany Predajcu je potrebné, aby Kupujúci tieto vady reklamoval priamo u Predajcu, u ktorého tovar bol objednaný.
  3. Predajca pri vybavovaní reklamácie postupuje podľa svojich podmienok reklamácie obsiahnutých vo VOP Predajcu.
  4. Objednávateľ/Kupujúci pred objednaním tovaru sa oboznámi s VOP predajcu, ktoré majú byť verejne dostupné na webovej stránke Predajcu.

  Článok VI

  Ochrana osobných údajov a súhlas so spracúvaním osobných údajov

  1. Objednávateľ poskytuje Sprostredkovateľovi ako prevádzkovateľovi osobné údaje slobodne a dobrovoľne, a to v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“). Sprostredkovateľ je oprávnený spracúvať osobné údaje Klienta v rozsahu: meno a priezvisko, e-mail, telefónne číslo, miesto bydliska, a to za účelom prevádzkovania Stránky, najmä však za účelom poskytovania týchto údajov Predajcovi. V prípade, ak niektoré poskytnuté osobné údaje nie sú nevyhnutné na dosiahnutie účelu spracúvania, vyhlasuje Kupujúci, že bol na túto skutočnosť upozornený a súhlasí aj so spracúvaním týchto údajov.
  2. Kupujúci súhlasí s tým, aby Sprostredkovateľ osobné údaje Kupujúceho v rozsahu: meno a priezvisko, telefónne číslo, adresu, poskytoval a sprístupňoval Predajcom, od ktorých si Kupujúci kúpi tovar, a to za účelom poskytnutia plnenia v zmysle Zmluvy, ako aj na marketingové a reklamné účely Predajcu. Sprostredkovateľ informoval Kupujúceho, že bez jeho súhlasu s poskytnutím osobných údajov podľa predchádzajúcej vety, nie je možné poskytnúť Plnenie v zmysle Zmluvy.
  3. Súhlas Kupujúceho platí až do doby, kým tento súhlas Kupujúci neodvolá. Súhlas možno odvolať písomne alebo e-mailom.
  4. Sprostredkovateľ nie je zodpovedný za obsah alebo dodržiavanie pravidiel ochrany osobných údajov, alebo praktík členov a webových stránok hosťovaných prostredníctvom služieb Sprostredkovateľa.

  Článok VII

  Spoločné a záverečné ustanovenia

  1. Sprostredkovateľ zverejňuje VOP na Stránke.
  2. Zmluvné vzťahy medzi Sprostredkovateľom a Kupujúcim vo VOP bližšie neupravené sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky.
  3. Zmluvné vzťahy medzi Kupujúcim a Predajcom bližšie neupravené v týchto VOP sa riadia Všeobecnými Obchodnými Podmienkami Predajcu a právnym poriadkom Slovenskej republiky, najmä zákonom č.40/1964 Zb. (Občiansky zákonník) v znení neskorších predpisov, zákonom č.513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) v znení neskorších predpisov, zákonom č.102/2014 Z.z. (o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji) v znení neskorších predpisov.
  4. Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 1.1.2023.