Tovar z Poľska: Sprostredkovanie tovaru z Poľska | Autofra

Reklamačný poriadok

Vymedzenie základných pojmov

 1. Sprostredkovateľ je spoločnosť AUTOFRA s.r.o., Slnečná 314, 029 42 Bobrov, IČO: 51 413 264, DIČ: 212068516, IČ DPH: SK212038516, spoločnosť zapísaná v OR OS Žilina, Vložka číslo: 99471/L. Sprostredkovateľ sprostredkováva predaj tovaru spôsobom uvedeným vo VOP Sprostredkovateľa na Stránke;
  1. Stránka je internetová stránka Sprostredkovateľa www.tovarzpolska.sk;
  2. Objednávateľ / kupujúci je osoba, ktorá si objedná a kúpi tovar na Stránke, cez Stránku alebo iným spôsobom cez Sprostredkovateľa;
  3. Predajca je osoba, ktorá predáva tovar ponúkaný cez Stránku, cez stránku www.allegro.pl alebo cez inú internetovú stránku objednávateľovi/kupujúcemu;
  4. Ponuka je ponuka predaja uverejnená na Stránke, na stránke www.allegro.pl alebo na stránke iného predajcu. Ponuka obsahuje väčšinou identifikačné údaje predajcu, fotografiu a popis tovaru a cenu.
  5. Zmluva je kúpna zmluva uzatváraná medzi Predajcom a Objednávateľom/ Kupujúcim prostredníctvom Stránky na nákup tovaru od Predajcu.
  6. VOP sú Všeobecné obchodné podmienky Sprostredkovateľa pri poskytovaní služieb prostredníctvom Stránky, ktoré upravujú práva, povinnosti a zodpovednosti Sprostredkovateľa, Objednávateľa/ Kupujúceho pri poskytovaní a využívaní služieb Sprostredkovateľa, pričom VOP sú zverejnené a dostupné v elektronickej forme na Stránke.
  7. Spotrebiteľ je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.
 2. Kupujúci/Objednávateľ berie na vedomie, že obchodná spoločnosť AUTOFRA s.r.o., Slnečná 314, 029 42 Bobrov, IČO: 51 413 264, DIČ: 212068516, IČ DPH: SK212038516, spoločnosť zapísaná v OR OS Žilina, Vložka číslo: 99471/L vykonáva sprostredkovateľskú činnosť, preto reklamácia objednaného produktu je možné u Predajcu, na základe reklamačného poriadku, ktorý má byť verejne dostupný na webovej stránke Predajcu.
 3. Reklamáciu si Objednávateľ realizuje sám, Sprostredkovateľ však Kupujúcemu na jeho žiadosť zabezpečí dopravu - vrátenie produktu. Dopravné si hradí Kupujúci sám vopred na účet Sprostredkovateľa vo vopred dohodnutej výške.
 4. Výmena tovaru/reklamácia nie je spoplatnená zo strany Sprostredkovateľa teda ďalším nárokom na odmenu/ províziu.
 5. Vrátením respektíve výmenou tovaru Sprostredkovateľovi nie je odopretý nárok na odmenu/ províziu za poskytnuté služby.
 6. V prípade, ak súhrn Objednávky obsahuje iný tovar, ako bol tovar uvedený v Ponuke, alebo ak Objednávateľ dostane iný tovar ako to bolo v objednávke, Kupujúci je oprávnený tieto vady reklamovať u Sprostredkovateľa buď písomne na adrese Sprostredkovateľa, alebo na formulári, ktorý je dostupný na Stránke Sprostredkovateľa. Spoločnosť spíše s klientom o každej reklamácii, ktorá je u nej uplatnená, reklamačný protokol v listinnej alebo elektronickej forme. Rovnopis alebo kópiu reklamačného protokolu si ponecháva aj Objednávateľ podávajúci reklamáciu.
  1. V prípade písomnej reklamácie je Objednávateľ povinný reklamáciu opatriť vlastnoručným podpisom a je povinný ju spísať určito, zrozumiteľne, správne a presne uviesť reklamované skutočnosti, ktoré namieta a svoje tvrdenia aj vierohodným spôsobom dokázať – preukázať, najmä predložením právne relevantných dokladov preukazujúcich tvrdené skutočnosti. Objednávateľ má právo na úhradu nevyhnutných nákladov, ktoré mu vznikli v súvislosti s uplatnením opodstatnenej reklamácie. Objednávateľ je ďalej v tejto reklamácii povinný uviesť aj práva, ktoré týmto spôsobom voči spoločnosti uplatňuje a ktoré nie je oprávnený neskôr meniť bez súhlasu spoločnosti.
  2. Spoločnosť Objednávateľovi podávajúcemu reklamáciu, potvrdí prijatie reklamácie.
  3. Spoločnosť preskúma opodstatnenosť reklamácie a uzná ju ako oprávnenú, alebo neoprávnenú.
  4. Kupujúci je povinný spoločnosti poskytnúť všetku súčinnosť potrebnú na objasnenie reklamovanej skutočnosti.
  5. Vybavenie reklamácie sa uskutoční ihneď, prípadne v odôvodnených prípadoch do 30 dní. Ak to nie je možné, najmä ak sa vyžaduje zložité zhodnotenie stavu reklamovanej služby, Kupujúci/Objednávateľ je o vybavení reklamácie upovedomený najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.
  6. Pokiaľ spoločnosť uzná reklamáciu za oprávnenú, poskytne Objednávateľovi náhradu vo forme zľavy na reklamovanú službu alebo iné plnenie.
  7. Neuznané reklamácie oprávňujú Objednávateľa na podanie žiadosti o opätovné preskúmanie oprávnenosti reklamácie do rúk konateľa spoločnosti, ktorý reklamáciu znovu posúdi a svoje rozhodnutie oznámi Objednávateľovi. Spory, ktoré môžu vzniknúť medzi zmluvnými stranami pri plnení zmluvných povinností budú riešené mimosúdnou cestou, alternatívnym riešením sporov podľa príslušných ustanovení zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ak by napriek tomu nedošlo k dohode, platí, že v prípade sporu je príslušný vecne a miestne príslušný súd Slovenskej republiky.
  8. Na základe zistení vyplývajúcich z reklamačných protokolov vyvodzuje spoločnosť dôsledky, stanovuje metódy, návody a dáva pokyny, aby bolo možné predchádzať vzniku prípadných ďalších reklamácií. Za vady služieb nemožno považovať vady spôsobené samotnými okolnosťami vyššej moci – napr. povodeň, snehová kalamita, víchrica, krupobitie, poškodenie bleskom, vrátane prerušenia dodávok elektrickej energie alebo vody.
  9. Ostatné právne vzťahy medzi spoločnosťou a Objednávateľom výslovne neupravené týmto Reklamačným poriadkom, sa budú riadiť príslušnými ustanoveniami jednotlivých zmlúv uzavretých medzi spoločnosťou a klientom, príslušnými ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov platných na území Slovenskej republiky.
  10. Sprostredkovateľ je oprávnený z dôvodu zmien vo svojej obchodnej politike alebo zmien právnych predpisov na území Slovenskej republiky, alebo na základe vývoja právneho alebo podnikateľského prostredia, alebo v záujme bezpečného fungovania informačného systému, alebo minimalizácie rizika, tento Reklamačný poriadok kedykoľvek meniť, alebo dopĺňať.
  11. Sprostredkovateľ určí zverejnením, alebo vo svojich prevádzkach, alebo na svojej internetovej stránke aktuálne znenie Reklamačného poriadku.
 7. V prípade vád tovaru dodaného zo strany Predajcu je potrebné, aby Kupujúci tieto vady reklamoval priamo u Predajcu, u ktorého tovar bol objednaný.
 8. Predajca pri vybavovaní reklamácie postupuje podľa svojich podmienok reklamácie obsiahnutých vo VOP Predajcu.
 9. Objednávateľ/Kupujúci pred objednaním tovaru sa oboznámi s VOP predajcu, ktoré majú byť verejne dostupné na webovej stránke Predajcu.
 10. Reklamačný poriadok účinný od 1.1.2023.